Nowy konkurs stypendialny w programie H2020


12 marca 2015 r. otwarty został nabór wniosków o stypendia indywidualne finansowane w ramach systemu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie.

 

W konkursie o granty mogą brać udział pracownicy naukowi posiadający minimum 4 letni staż pracy lub stopień naukowy doktora. Osoby te mogą się ubiegać o sfinansowanie realizacji indywidualnego planu badawczo-szkoleniowego w wybranej instytucji zagranicznej na okres od 12 do 24 miesięcy. Ponadto, naukowcy udający się do krajów pozaeuropejskich, uzyskają dodatkowe fundusze, dzięki którym będą mogli kontynuować swoje prace badawcze także po powrocie ze stypendium.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie do 10 września 2015 r. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w "Participant Portal", serwisie internetowym Komisji Europejskiej, pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html