Granty na granty - promocja jakości II

 

W ramach programu „Granty na granty - promocja jakości II" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje dofinansowanie na pokrycie kosztów przygotowania albo poprawienia lub uzupełnienia wniosku projektowego. Otrzymać je mogą wyłącznie polskie zespoły badawcze, które spełniają następujące kryteria:

 1. We wniosku złożonym do Komisji Europejskiej występowały w roli:
  • koordynatora projektu przygotowanego wspólnie przez międzynarodowe lub krajowe konsorcjum,
  • samodzielnego wnioskodawcy,
  • lidera Pakietu Pracy (Work Package Leader) we wniosku składanym przez międzynarodowe lub krajowe konsorcjum,
  • aplikującego o status beneficjenta projektu typu Marie Skłodowska-Curie COFUND.
 2. We wniosku złożonym do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) występowały w roli aplikującego o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

 

Wnioskodawca może ubiegać się o fundusze na:

 1. Pokrycie kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego, który:
  • uzyskał wysoką ocenę punktową, tj. otrzymał liczbę punktów stanowiącą równowartość progu punktowego (Threshold) wyznaczonego dla danego postępowania konkursowego przez KE lub inny podmiot finansujący, 
  • uzyskał poziom wartości progowej (Threshold) dla każdego kryterium oceny,
  • przeszedł do drugiego etapu konkursu (dotyczy grantów ERC).
 2. Pokrycie kosztów uzupełnienia lub poprawienia wniosku składanego ponownie, dla którego w poprzednim naborze zostały przyznane fundusze na przygotowanie wniosku we wcześniejszych edycjach programu "Granty na granty".
 3. Przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, biorących udział w przygotowaniu albo poprawieniu lub uzupełnieniu wniosku aplikacyjnego.

 

Wnioskodawca może otrzymać refundację kosztów przygotowania albo poprawienia lub uzupełnienia wniosku aplikacyjnego, które zostały poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie KE lub ERC, albo kosztów, dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe, za wyjątkiem:

 1. kosztów pośrednich,
 2. zakupu środków trwałych,
 3. podatku VAT, jeśli wnioskodawca ma możliwość jego odzyskania na podstawie obowiązującego prawa,
 4. wynagrodzeń pracowników etatowych wnioskodawcy.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaleca by uczelnie oraz inne jednostki naukowe korzystały ze wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz sieci Regionalnych Punktów Kontaktowych. Podmmioty te zapewniają pomoc wnioskodawcom na każdym etapie aplikowania o granty programu Horyzont 2020. Ponadto wnioski składane do ERC należy konsultować w Biurze ds. Doskonałości Naukowej PAN.