MNiSW ogłasza "Premię na Horyzoncie"

 

Przepisy ustanawiające program "Premia na Horyzoncie" właśnie weszły w życie wraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

 

„Premia na Horyzoncie” jest nowym programem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki finansowe tej inicjatywy mają trafić do jednostek naukowych uczestniczących w programie ramowym Horyzont 2020 i mogą być przeznaczone wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektów H2020. Aby jednostka naukowa otrzymała dofinansowanie, będzie musiała złożyć wniosek do MNiSW. Warunki oraz termin składania wniosków będą znane po opublikowaniu ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wg informacji zamieszczonych na stronie internetowej MNiSW, nabór wniosków prowadzony będzie za pośrednictwem systemu ePUAP i trwać będzie przez cały rok. Kopia umowy potwierdzającej udział w projekcie H2020 będzie jednym z obligatoryjnych załączników do wniosku.


Formuła konkursu będzie miała charakter „szybkiej, ścieżki”. Wnioski mają być na bieżąco przekazywane do oceny prowadzonej przez zespół ekspertów. Będą oni brali pod uwagę rolę wnioskodawcy w projekcie H2020 (koordynator lub partner) oraz wysokość finansowania jaką otrzymał on ze środków UE na realizację swoich zadań. Po ocenie wniosku i wydaniu pozytywnej rekomendacji, Minister wydaje decyzję w sprawie finansowania. Na jej podstawie przygotowana zostanie umowa z beneficjentem umożliwiająca wypłacenie „Premii”. Zależnie od czasu realizacji projektu wypłata może zostać rozłożona na kilka transz. Pierwsza zostanie zrealizowana po podpisaniu umowy, ostatnia zaś po rozliczeniu projektu.


Środki na wynagrodzenia przyznawane będą w wysokości stanowiącej równowartość w złotych:

  • 20% wartości finansowania ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę, jeżeli wynosi ono do 1 000 000 euro
  • 25% wartości finansowania ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę, jeżeli przekracza ono 1 000 000 euro

Ponadto, jednostki naukowe pełniące rolę koordynatorów, a także te w których realizowane są granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) otrzymają dodatkowe środki w wysokości stanowiącej 10% wartości finansowania ze środków UE przypadającego na udział tej jednostki w projekcie H2020.


Umowa z beneficjentem określi także warunki rozliczenia przyznanych środków finansowych. Podstawą będą raporty roczne i raport końcowy, który musi zostać złożony w terminie 60 dni od zakończenia realizacji zadań. Wzór wniosku oraz raportów stanowi załącznik do rozporządzenia.
 

 

Aktualizacja:

Rozporządzenie zostało opublikowane 7 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2015, poz. 2047) i znajduje się pod adresem internetowym: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2047/1