7 PR

7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7 PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro.

7 PR jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego jaki wyznaczyła w marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który tworzą edukacja, badania i innowacje, jest niezbędny do osiągnięcia tego celu.


Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed Europą 7 PR ma następujące cele:

  • wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego,
  • zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki,
  • wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej,
  • zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki,
  • wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.

 

CORDIS Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju - oficjalny portal zawierający informacje na temat udziału w 7 PR i aktualności związane z europejską nauką i technologią: http://cordis.europa.eu/home_en.html

7 Program Ramowy na stronie internetowej Komisji Europejskiej: European Commission > Research > FP7: http://ec.europa.eu/research/fp7/


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: http://www.kpk.gov.pl/index.html
 

Pytania o 7 Program Ramowy: European Commission > Research > Enquiries: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries