Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców

Program "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" ma na celu wsparcie udziału polskich naukowców w projektach realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu przyznaje jednostce naukowej środki finansowe na naukę przeznaczone na finansowanie zagranicznego pobytu pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest zatrudniony w jednostce naukowej,
  • uzyskał stopień naukowy doktora w okresie nie dłuższym niż 7 lat przez złożeniem wniosku o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie,
  • nie uczestniczył w okresie 2 lat przez złożeniem wniosku w realizowanym za granicą i trwającym dłużej niż 6 miesięcy pobycie związanym z udziałem w stażu, stypendium naukowym lub projekcie obejmującym badania naukowe lub prace rozwojowe.

Środki finansowe są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister określa w ogłoszeniu o konkursie:

  • dziedzinę lub dziedziny nauki, w ramach których mają być prowadzone badania naukowe lub prace rozwojowe, w których wezmą udział uczestnicy programu,
  • terytorium, na którym uczestnictwo w programie ma być realizowane,
  • termin przyjmowania wniosków,
  • termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu.

Wniosek składa kierownik jednostki naukowej, w której zatrudniony jest kandydat na uczestnika programu. Środki finansowe mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy.  

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" (Dz. U. Nr 84, poz. 510)

 

Więcej informacji na stronie MNiSW.