Nowy program MNiSW - TOP100 Innowatorzy Gospodarki

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w dniu 06.06.2018 r. pilotażowy program - TOP100 Innowatorzy Gospodarki.

Podstawowym założeniem programu jest udzielenie przedsiębiorcom – grantobiorcom wsparcia finansowego, na organizację staży zagranicznych dla swoich pracowników, którzy będą mogli odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Staże powinny być tak dobrane, by umożliwić stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi w charakterze członków zespołów do spraw wdrożenia, zgodnie z zasadą „learning by doing”.

Staże zagraniczne mogą odbywać się na poziomie:

1) podstawowym – obejmującym rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania
do 2 miesięcy,
2) zaawansowanym – obejmującym rozwój określonych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania
od 2 do 6 miesięcy.

Miejsce realizacji stażu zagranicznego samodzielnie określi przedsiębiorca delegujący stażystę.

O przyznanie środków finansowych w ramach TOP100 Innowatorzy Gospodarki mogą ubiegać się podmioty, posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, a wśród nich:

1) przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego;

2) współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 15.319.000 zł. W programie przewiduje się udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom delegującym uczestników stażu zagranicznego w ramach pomocy de minimis.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do dnia 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu.

Pełna informacja o programie znajduję się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/nauka/

Dodatkowo bliższe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem e-mail: top100@mnisw.gov.pl.