"Granty na granty - promocja jakości III"

 

1 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kolejną edycję programu „Granty na granty – promocja jakości III”.

Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie polskich podmiotów systemu szkolnictwa i nauki, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się: uczelnie; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium RP oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową, które występowały w roli:

 

  • koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
  • koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader),
  • samodzielnego wnioskodawcy,
  • samodzielnego wnioskodawcy (wnioskodawcy grantów ERC),
  • ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND,
  • ubiegającego się o statut instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

 

Wniosek składa się nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC.

 

W przypadku wniosku projektowego, którego ocenę KE albo zaproszenie do II albo III etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca będący podmiotem, lub zaproszenie do II albo III etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca otrzymał w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 1 sierpnia 2020 r., termin upływa w dniu 30 września 2020 r.

 

Granty te są przeznaczone na:

1. Refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe, związanych z:

- przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego,

- przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,

- uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego,

- organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP leader) albo uczestnictwem w takich spotkaniach;

2. Sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich. Jego sfinansowanie dotyczyć może wyłącznie dodatku, którego zasady przyznawania określono w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo w zakładowym regulaminie wynagradzania wnioskodawcy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu