Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponownie uruchomiło program Projekty Międzynarodowe Współfinansowane.


Celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w ramach programów badawczych Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

 

Dofinansowanie obejmuje do 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę.

O środki mogą aplikować:

  • uczelnie
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

 

Wnioski można składać od 15 lipca 2019 r. Program nie ma charakteru konkursu. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

 

Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo w komunikacie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/ustanowienie-programu-pod-nazwa-projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane