Technologie Informacyjne i Komunikacyjne

Priorytet ICT (Information and Communication Technologies) jest największym pod względem finansowym i zakresu merytorycznego w grupie tematów "Cooperation" ("Współpraca" w 7.PR). Rozwój i szerokie zastosowanie technologii ICT w najwyższym stopniu przyczynia się do dynamiki wzrostu gospodarczego, wychodząc naprzeciw założeniom Strategii Lizbońskiej (stworzenie najbardziej dynamicznej i opartej na najnowszych technologiach gospodarki w Europie do roku 2010).

Głównym założeniem priorytetu Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych jest wspomaganie europejskich grup badawczych tworząc nowe, innowacyjne technologie dla ogólnego dobra obywateli a jednocześnie poprawiając konkurencyjność europejskiej gospodarki na tle innych wiodących krajów. Do grupy beneficjentów należą obywatele, biznes (szeroko rozumiany), przemysł i administracja. Szybko rosnące zapotrzebowanie społeczne na nowe rozwiązania technologiczne stawiają nowe wyzwania sferze badawczo-rozwojowej ICT.

ICT jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem. W krajach rozwiniętych nakłady finansowe na prace badawczo-rozwojowe (B+R) w tym obszarze stanowią 1/3 wszystkich środków na badania. Poszczególne kierunki badań i rozwoju technologicznego w obszarze ICT były wybrane na podstawie licznych opinii Europejskich Platform Technologicznych (ETP) jak również inicjatyw z zaangażowaniem przemysłu z takich obszarów ICT jak: nanoelektronika, fotonika, systemy wbudowane, telefonia mobilna, media elektroniczne, robotyka, oprogramowanie.

W obszarze Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych 7.Programu Ramowego finansowane będą różne rodzaje aktywności, których celem będzie:

  • poszukiwanie zupełnie nowych rozwiązań i technologii,
  • rozwój wybranych technologii (w pewnym sensie kontynuacja prac badawczych rozpoczętych w poprzednich programach ramowych),
  • integracja technologii (próby wykorzystania technologii o różnym stopniu zaawansowania do konkretnych celów w określonych środowiskach),
  • badania stosowane ICT: wykorzystanie różnych technologii do rozwiązania problemów społecznych (zdrowie, administracja, edukacja, ochrona środowiska, praca, dostęp do informacji i zasobów kulturowych, systemy zarządzania i kontroli dla biznesu.

 Strona internetowa poświęcona Technologiom Informacyjnym i Komunikacyjnym: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Źródło: Nowy program ramowy badań i rozwoju Unii Europejskiej (materiał informacyjny).