Europejskie Platformy Technologiczne

W roku 2003 w Europie został zapoczątkowany proces tworzenia Europejskich Platform Technologicznych. Platformy Technologiczne są wielkim wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. Inicjatywy te mają skoncentrować wysiłki kluczowych partnerów europejskich do realizacji tych strategii w formie wielkich projektów naukowo-technologicznych. Oczekuje się, że Platformy Technologiczne odegrają główną rolę w mobilizacji myśli badawczej i środków finansowych na poziomie europejskim. Jednym z głównych zadań Platform ma być ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia przygotowanych strategii.

Europejskie Platformy Technologiczne skupiają się na zagadnieniach strategicznych, w których przyszły wzrost, konkurencyjność oraz zrównoważony rozwój uzależnione są od postępu technologicznego. Jednoczą one partnerów pod kierownictwem przemysłu aby określić śrenio- i długoterminowe cele badań oraz cele rozwoju technologicznego, a następnie określają wskaźniki realizacji wyznaczonych celów. Osiągnięcie tych celów znacznie polepszy warunki życia obywateli Europy w rozlicznych obszarach. Platformy technologiczne odgrywaja doniosłą rolę w dostosowywaniu priorytetów badawczych Unii Europejskiej do potrzeb przemysłu. Platformy obejmują cały łańcuch zależności gospodarczych, oraz zapewniają przełożenie wiedzy wygenerowanej poprzez badania na konkretne technologie i procesy, oraz docelowo, na usługi i produkty nadające się do wprowadzenia na rynek.

W ślad za inicjatywą Komisji Europejskiej w roku 2004 zaczęły powstawać Polskie Platformy Technologiczne. Cele Polskich Platform Technologicznych wyznaczone zostały w dwóch płaszczyznach:

  • w wymiarze europejskim: aktywny udział w strukturach Europejskich Platformach Technologicznych, aktywny udział w definiowaniu i realizacji europejskich Strategicznych Programów Badawczych, aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE;
  • w wymiarze krajowym: przygotowanie ambitnych krajowych programów badawczo-rozwojowych dotyczących strategicznie ważnych sektorów gospodarki, które stałyby się elementem Krajowego Programu Ramowego, integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych strategii, mobilizacja istotnych środków publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych, optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki w latach 2007-2013, promocja i lobbing działań badawczo-rowojowych korzystnych dla reprezentowanych przez Platformy sektorów gospodarki.czasie oraz wΠaEciwie zastosowane.

Polskie Platformy Technologiczne: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=11408

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp