BREXIT: Wielka Brytania pozostaje w programie Horyzont 2020

 

UKRO (UK Research Office) przekazało w komunikacie z 22 stycznia 2020 r. najnowsze informacje o obecnej sytuacji Wielkiej Brytanii w związku z programem „Horyzont 2020” i innymi programami finansowanymi przez UE.

 

Według przyjętej 17 października 2019 r. umowy o wystąpieniu, Wielka Brytania nadal uczestniczy w programach UE finansowanych w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, do czasu ich zamknięcia (art. 137 i 138 umowy). „Horyzont 2020” to program finansowany w ramach obecnych ram finansowych.

Brytyjscy naukowcy, badacze i przedsiębiorstwa mogą nadal uczestniczyć, składać oferty i prowadzić projekty w ramach programu „Horyzont 2020”, tak jakby Wielka Brytania pozostała państwem członkowskim, nawet po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE w dniu 31 stycznia 2020 r. Podmioty brytyjskie są zachęcane do dalszego ubiegania się o dotacje programu „Horyzont 2020”.

Realizacja bardzo ograniczonej liczby projektów realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020” w Wielkiej Brytanii, które wiążą się z dostępem do poufnych informacji związanych z bezpieczeństwem, zastrzeżonych dla państw członkowskich UE, może nie być kontynuowana w ich obecnej formie po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Rząd Wielkiej Brytanii oczekuje, że Komisja Europejska poinformuje o tym zainteresowanych uczestników. 

 

Jakie jest stanowisko Komisji Europejskiej?

  • Kwalifikowalność wnioskodawców z Wielkiej Brytanii - Komisja wprowadziła standardowe zawiadomienie we wstępie do programu prac programu „Horyzont 2020” na lata 2018–2020, dotyczące kwalifikowalności organizacji brytyjskich.
  • Ocena wniosków - Komisja zapewnia ewaluatorom briefing, w którym stwierdza, że „eksperci nie powinni oceniać wniosków z uczestnikami z Wielkiej Brytanii inaczej niż wcześniej”.
  • Reagowanie na ryzyko związane z Brexitem we wnioskach - Komisja zapewni koordynatorom wniosków wskazówki dotyczące postępowania w kwestii ryzyka związanego z Brexitem w przyszłych wnioskach składanych do programu „Horyzont 2020”.