"Granty na granty - promocja jakości III"

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło przedsięwzięcie pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości III”. Dofinansowanie to mogą otrzymać koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów (osiągnął próg treshold).
 

Granty te są przeznaczone na:

1. Refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe, związanych z:

- rozpoznaniem tematyki wniosku projektowego,

- przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,

- uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego,

- organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP leader) albo uczestnictwem w takich spotkaniach;

2. Sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich.
 

Nabór wniosków rozpocznie się 10 czerwca 2019 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Wniosek składa się w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC, natomiast w przypadku wniosku projektowego, którego ocenę KE albo zaproszenie do II etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca otrzymał w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia rozpoczęcia naboru wniosków, termin 60 dni liczy się od dnia rozpoczęcia naboru wniosków.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie MNiSW:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/granty-na-granty-promocja-jakosci-iii