Działanie 1.2 Badania celowe

Konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/20

Opis
Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz, usług doradczych świadczonych wyłącznie na potrzeby projektu.

Wnioskodawcy
Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • duże przedsiębiorstwa

Dofinansowanie
Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • dla badań przemysłowych:
  - mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%,
  - średnie przedsiębiorstwa: 75%,
  - duże przedsiębiorstwa: 65%.
 • dla eksperymentalnych prac rozwojowych:
  - mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60 %
  - średnie przedsiębiorstwa: 50 %
  - duże przedsiębiorstwa: 40 %

Termin składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od 30.03.2020 r. do 03.07.2020 r. do godziny 15:00:00

Konkurs jest podzielony na rundy:
a) I Runda konkursowa od dnia 30.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r.;
b) II Runda konkursowa od dnia 11.04.2020 r. do dnia 30.04.2020 r.;
c) III Runda konkursowa od dnia 01.05.2020 r. do dnia 22.05.2020 r.;
d) IV Runda konkursowa od dnia 23.05.2020 r. do dnia 10.06.2020 r.;
e) V Runda konkursowa od dnia 11.06.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. do godziny 15:00:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
IV kwartał 2020 r.

Konkurs ogłasza Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości.

Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi
tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 oraz lawp@lubelskie.pl

Więcej informacji
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/1-2-badania-celowe-3/