Działanie 4.2 – Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Konkurs 4/4.2/2020 alokacja dla regionów słabiej rozwiniętych

Opis
Dotacja na utworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Wnioskodawcy
tylko dla podmiotów reprezentujących projekty znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, tj.: jednostki naukowe, konsorcja jednostek naukowych oraz konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw, uczelnie, konsorcja uczelni i konsorcja uczelni i przedsiębiorców;.

Dofinansowanie
Maksymalnie 80%.

Minimalny wkład własny
Minimum 10% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wartość projektu
Nie niższa niż 30 mln złotych.

Termin składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od 05.03.2020 do 05.06.2020

Konkurs ogłasza Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytutu Badawczy

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć (w wersji papierowej i elektronicznej) w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa.

Pytania i odpowiedzi
Pytania dotyczące naboru wniosków można zadawać na adres mailowy: poir@opi.org.pl

Więcej informacji
Link do strony OPI PIB: http://www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html