Fulbright Specialist Program

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Czego mogą dotyczyć wizyty Specjalistów?
Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia Specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Kto może ubiegać się o wizytę Specjalisty?
Wnioski przyjmowane są od uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, jak również placówek oświatowych, instytucji rządowych, kulturalnych i medycznych oraz rządowych i pozarządowych organizacji badawczych w Polsce.

Czas trwania i termin odbycia wizyty Specjalisty:
14 - 42 dni kalendarzowych. W bieżącym naborze przyjmowane są wnioski na wizyty w terminie od 1 października 2021 do 30 września 2022.

Finansowanie:
Specjalista jako stypendysta programu otrzymuje honorarium oraz pokrycie kosztów przelotu do i z Polski. Instytucja goszcząca, która składa wniosek zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem Specjalisty w Polsce:
- zakwaterowanie
- wyżywienie
- podróży wyłącznie krajowych

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
1. Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. Link do elektronicznego systemu składania wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosku znajdują się na stronie https://fulbright.edu.pl/specialist/

Termin składania wniosków zgłoszeniowych: 15 marca 2021 r.

2. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie administrowanej przez World Learning) - tylko w przypadku projektów ze wskazaniem konkretnego Specjalisty. W przypadku wniosków otwartych Specjalista będzie wybrany z bazy Roster.

Nabór Specjalistów do programu odbywa się w trybie ciągłym.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz stronie World Learning. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu i wypełniania wniosku, prosimy o kontakt z koordynatorką programu Pauliną Kubylis na nr telefonu 882-013-014 lub mailowo na adres paulina.kubylis@fulbright.edu.pl