Porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027

 

Po długich dyskusjach udało się uzyskać porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

 

10 listopada 2020 r. Parlament Europejski, państwa członkowskie UE oraz Komisja osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie następnego długoterminowego budżetu UE oraz instrumentu NextGenerationEU. Kolejnym krokiem jest pilne przyjęcie pakietu Wieloletnich Ram Finansowych przez Radę i Parlament Europejski oraz ratyfikacja decyzji w sprawie zasobów własnych.

Długoterminowy budżet UE, po jego przyjęciu, w połączeniu z inicjatywą NextGenerationEU – która jest instrumentem tymczasowym służącym stymulowaniu odbudowy Europy – będą stanowić największy w historii pakiet środków stymulacyjnych, jaki kiedykolwiek finansowano z budżetu UE. Wynosząca łącznie kwota 1,8 bln euro (w cenach z 2018 r.) posłuży odbudowie Europy po pandemii COVID-19. Będzie to Europa bardziej ekologiczna, cyfrowa i odporna.

Tym samym kończą się dyskusje na temat budżetu przeznaczonego na kolejny program ramowy Horyzont Europa.

Program wspierający badania naukowe i innowacje będzie dysponował budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021–2027. W rezultacie beneficjenci uzyskają w ciągu następnych 7 lat aż ponad 1 bln euro.

Program Horyzont Europa będzie promować doskonałość i zapewniać cenne wsparcie najlepszym naukowcom, finansować najbardziej innowacyjne i przełomowe pomysły. Budżet pozwoli UE zmobilizować znaczne środki publiczne na dalszą reakcję UE na pandemię koronawirusa i jej konsekwencje, zapoczątkować trwałe ożywienie oraz chronić i tworzyć miejsca pracy.