Struktura programu

 

Kręgosłupem programu Horyzont Europa są trzy wertykalne osie priorytetowe, zwane filarami, które mają w swojej strukturze następujące rodzaje działań:

 

 • Filar I: Doskonała baza naukowa
  • Europejska Rada ds. Badań Naukowych – ERC
  • Działania Marii Skłodowskiej-Curie – MSCA
  • Infrastruktura badawcza

 

 • Filar II: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa, które wspierane będą w ramach 6 klastrów:
  • Zdrowie
  • Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
  • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
  • Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
  • Klimat, energia, transport
  • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko 

 

 • Filar III: Innowacyjna Europa
  • Europejska Rada ds. Innowacji – EIC 
  • Europejskie ekosystemy innowacji
  • Europejski Instytut Innowacji I Technologii

 

Ich uzupełnieniem są działania w ramach obszaru: "Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej", w którym dostępne są znane już z poprzedniego programu ramowego inicjatywy, takie jak: Twinning, Teaming, ERA Chairs czy wspieranie akcji COST.

W strukturze Horyzontu Europa został również program Euratom, z którego finansowane będą badania nuklearne.

 

 

Źródło: Komisja Europejska

 

Na stronie Funding&tender opportunities zostały już opublikowane oficjalne dokumenty programu Horyzont Europa, w tym długo wyczekiwane programy prac na lata 2021-2022.

Dokumenty dostępne są pod adresem: https://tiny.pl/rn115.