Zasady uczestnictwa

 

W programie Horyzont Europa mogą uczestniczyć podmioty prawne, bez względu na miejsce ich siedziby, w tym podmioty prawne z niestowarzyszonych państw trzecich, lub organizacje międzynarodowe, o ile spełnione zostały warunki określone w rozporządzeniu ustanawiającym program ramowy, łącznie z warunkami określonymi w programie prac lub w zaproszeniu do składania wniosków.

Z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, gdy program prac stanowi inaczej, podmioty prawne tworzące konsorcjum kwalifikują się do uczestnictwa w działaniach w ramach Programu, pod warunkiem że w skład konsorcjum wchodzą:


a) co najmniej jeden niezależny podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim; oraz


b) co najmniej dwa inne niezależne podmioty prawne, każdy z siedzibą w innym państwie członkowskim albo państwie
stowarzyszonym.

 

Działania w zakresie badań pionierskich ERBN, działania EIC, działania w zakresie szkoleń i mobilności lub działania współfinansowania w ramach programu mogą być realizowane przez jeden podmiot prawny lub większą liczbę takich podmiotów, pod warunkiem że jeden z tych podmiotów prawnych ma siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.

Działania koordynacyjne i wspierające (CSA), mogą być realizowane przez jeden podmiot prawny lub większą liczbę takich podmiotów, które mogą mieć siedzibę w państwie członkowskim, państwie stowarzyszonym lub, w wyjątkowych przypadkach, w innym państwie trzecim.

 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału poszczególnych podmiotów oraz zasady dotyczące funkcjonowania programu Horyzont Europa, znajdują się w Rozporządzeniu ustanawiającym program