Gender Equality Plan

 

W programie ramowym Horyzont Europa, Komisja Europejska wprowadza nowy wymóg wobec wnioskodawców z sektora publicznego – opracowanie planu na rzecz równości płci, czyli tzw. Gender Equality Plan (GEP).

 

Nowe kryterium będzie obowiązywało we wszystkich konkursach z terminem rozstrzygnięcia w 2022 roku i dotyczy jednostek sektora publicznego, ośrodków badawczych, uczelni wyższych oraz instytutów z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Każda ww. instytucja będzie zobowiązana do zadeklarowania w momencie składania wniosku, że przygotuje GEP, natomiast na etapie podpisywania umowy grantowej, taki plan musi już zostać w instytucji wdrożony. 

Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów prywatnych (MŚP, organizacji pozarządowych etc.).

 

Propagowanie i zwiększanie świadomości w zakresie równości płci to jeden z priorytetów Unii Europoejskiej, dlatego tak ważne dla Komisji Europejskiej jest to, by jednostki uczestniczące w programach ramowych promowały równość kobiet i mężczyzn na każdej płaszczyźnie, również w zakresie badań i innowacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kwestii związanych z Gender Equality Plan dostępne są na stronie: https://tiny.pl/97zcp