Programy NCN

 

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą, której celem jest wspieranie działalności naukowej obejmującej badania podstawowe nie skierowane na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie. wa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

 

Konkursy krajowe:

 • OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 
 • PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 
 • PRELUDIUM BIS - konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.
 • SONATINA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. 
 • SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
 • MINIATURA - konkurs na pojedyncze działania naukowe.
 • ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.
 • FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
 • TANGO - konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
 • POLONEZ BIS - konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.
 • UWERTURA - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
 • Dioscuri - konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.
 • ARTIQ - konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości AI.

 

Konkursy międzynarodowe wg dziedziny:

 

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce – konkursy wielostronne

 • URBAN EUROPE (w trakcie oceny) – wspiera naukowców realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.
 • CHANSE (w trakcie oceny) - wspiera badania naukowe w obszarze humanistyki i nauk społecznych, inspiruje współpracę między naukowcami a różnymi grupami interesariuszy.
 • T-AP (w trakcie oceny) - sieć współpracy dla podmiotów finansujących badania naukowe z krajów obu Ameryk i Europy, finansująca badania naukowe w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

 

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce - konkursy dwustronne

 • BEETHOVEN CLASSIC (w trakcie oceny) - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

 

Nauki o życiu - konkursy wielostronne

 • BiodivERsA (w trakcie oceny) - promowanie ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodnością.
 • ForestValue (w trakcie oceny) - wspieranie innowacyjności i konkurencyjności sektora leśnego w Europie oraz jego przekształcenie w sektor wykorzystujący zasoby leśne w oparciu o zdobycze nauki.
 • JPIAMR (w trakcie oceny) – finansowanie międzynarodowych projektów mających na celu ograniczanie antybiotykooporności (AMR).
 • JPND (w trakcie oceny) - wspiera badania naukowe nad chorobami neurozwyrodnieniowymi.

 

Nauki ścisłe i techniczne - konkursy wielostronne

 • CHIST-ERA (w trakcie oceny) - wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies).
 • M-ERA.NET (w trakcie oceny) - finansuje badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej.
 • QuantERA - finansowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii kwantowych w Europie poprzez organizację konkursów na międzynarodowe projekty badawcze.
 • Solar-Driven Chemistry (otwarty) - finansuje międzynarodowe projekty badawcze w zakresie procesów fotochemicznych w świetle słonecznym.

 

Konkursy międzynarodowe obejmujące dowolną dziedzinę nauki

 

Konkursy dwustronne:

 • DIOSCURI (otwarty) - konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.
 • SHENG (w trakcie oceny) - konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze.

 

Konkursy wielostronne:

 • WEAVE (otwarty) - opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe.

 

Narodowe Centrum Nauki: http://www.ncn.gov.pl/