Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim UE, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. 20 grudnia 2007 r. w Bernie została zawarta międzynarodowa umowa, na mocy której ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do 10 nowych państw członkowskich.

Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski - pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogą starać się:

  • instytucje sektora publicznego,
  • instytucje sektora prywatnego,
  • organizacje pozarządowe.

Czas trwania - w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obowiązuje 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

Projekty, które będą mogły uzyskać wsparcie w ramach Programu Współpracy:

  • bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform (inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych; zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej),
  • środowisko i infrastruktura (odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska; poprawa publicznych systemów transportowych; bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych),
  • sektor prywatny (poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw; rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP),
  • rozwój społeczny i zasobów ludzkich (ochrona zdrowia, m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej; badania i rozwój, m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze).

Łącznie dla Polski Szwajcaria przeznaczyła 489 mln CHF.

Poziomy dofinansowania:

  • do 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu,
  • do 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego,
  • projekty dotyczące budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej, projekty realizowane przez organizacje pozarządowe oraz wsparcie finansowe, z którego korzysta sektor prywatny (linie kredytowe, gwarancje, poręczenia, udział w kapitale akcyjnym i zadłużeniu) mogą być całkowicie finansowane ze środków Programu.

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Współpracy znajdują się na stronie: http://www.programszwajcarski.gov.pl/

 

Czytaj więcej: