Programy NCBR

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Do jego zadań należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacja projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

Centrum dba również o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców. Szczególną uwagą otacza udział młodych naukowców w programach badawczych. Umożliwia im zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań.

 

Programy i projekty realizowane w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR): 

 • Fundusze europejskie;
 • Fundusze europejskie w nowych formułach B+R;
 • Programy strategiczne:
  • Nowe technologie w zakresie energii - głównym celem programu jest wsparcie osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki.
  • Gospostrateg - głównym celem programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.
  • Infostrateg - głównym celem programu jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.
  • Strategmed - głównym celem programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologia i kardiochirurgia, onkologia, neurologia i zmysły oraz medycyna regeneracyjna.
  • Biostrateg - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”
  • Techstrateg - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”
 • Programy i projekty - obronność, bezpieczeństwo
 • Programy krajowe:
  • TANGO
  • CyberSecIdent
  • Innowacje społeczne
  • Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy

 

Informacje o programach NCBR znaleźć można pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/ncbr/programy