Przedsiębiorczość i Innowacje w Programie CIP

Celem Programu Szczegółowego na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (Entrepreneurship and Innovation Programme - EIP) jest wsparcie innowacji i sektora MŚP w UE. Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie szeregu działań miękkich, pośrednio wspierających przedsiębiorstwa.

Typy działań:

  • Dostęp do finansowania przeznaczonego na rozpoczęcie i rozwój działalności przedsiębiorstw: zwiększenie wysokości inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka oraz instrumentów inwestycyjnych oferowanych przez "anioły biznesu"; zapewnienie efektu dźwigni finansowej instrumentom finansowania wierzycielskiego MŚP, poprawę otoczenia finansowego i gotowości inwestycyjnej MŚP;

 

  • Współpraca MŚP obejmująca: rozwój usług wspierających działalność MŚP, działania na rzecz środków umożliwiających MŚP współpracę i zachęcających je do współpracy z innymi przedsiębiorstwami i innymi podmiotami innowacyjnymi za granicą.

 

  • Działania innowacyjne obejmujące: promowanie innowacji charakterystycznych dla danego sektora, klastrów, sieci innowacji, partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie innowacji; wspieranie krajowych i regionalnych programów na rzecz innowacji gospodarczych, wspieranie wykorzystania innowacyjnych technologii i koncepcji oraz innowacyjnego stosowania istniejących technologii i koncepcji.

 

  • Działania w zakresie innowacji ekologicznych obejmujące: wspieranie wykorzystania technologii środowiskowych i innowacji ekologicznych, współinwestowanie w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, które zapewniają kapitał m. in. przedsiębiorstwom inwestującym w innowacje ekologiczne; promowanie sieci i klastrów na rzecz innowacji ekologicznych oraz partnerstw publiczno-prywatnych w dziedzinie innowacji ekologicznych.

 

  • Promowanie kultury przedsiębiorczości i innowacji poprzez: kształtowanie postaw, umiejętności i kultury przedsiębiorczości oraz równoważenie ryzyka i korzyści wynikających z przedsiębiorczości, w szczególności w przypadku kobiet i młodych ludzi; wspieranie otoczenia gospodarczego sprzyjającego innowacji, rozwojowi i wzrostowi przedsiębiorstw; wspieranie opracowywania polityk oraz współpracy między podmiotami.

 

  • Reformy administracyjne i gospodarcze związane z przedsiębiorczością i innowacyjnością obejmujące: gromadzenie danych, analizę i monitorowanie realizacji oraz opracowywanie i koordynację polityk; wkład na rzecz definiowania i promowania strategii konkurencyjności związanych z sektorami przemysłowym i usługowym, wspieranie wzajemnej edukacji w administracji krajowej, regionalnej i lokalnej.

 

W Programie mogą uczestniczyć państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), kraje kandydujące, Kraje Bałkanów Zachodnich oraz inne kraje trzecie.

Rolę Krajowych Punktów Kontaktowych dla Programu Szczegółowego EIP pełnią:

  • Związek Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, Arkadiusz Lewicki (dla komponentu EIP: Instrumenty finansowe dla MŚP).
  • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa, Pani Aneta Maszewska oraz Pan Aleksander Bąkowski (dla komponentu EIP - z wyłączeniem instrumentów finansowych dla MŚP).

 

Źródło: "Wsparcie dla przedsiębiorstw" Aneta Maszewska KPK - Wiadomości KPK - Granty Europejskie.

Więcej informacji na stronie internetowej Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji  (CIP) oraz na  polskiej stronie Programu CIP.