EURAXESS Services Centre

Sieć Regionalnych Centrów Informacji dla Naukowców EURAXESS powstała w wyniku realizacji zaleceń zawartych w dokumencie Komisji Europejskiej - "Strategia mobilności dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej". Inicjatywa ta, koordynowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN), zaowocowała utworzeniem w Polsce 10 takich ośrodków informacji.

Polska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców EURAXESS utworzona została w oparciu o istniejącą już strukturę sieci punktów kontaktowych, odpowiedzialnych za realizację programów badawczych UE w Polsce. Sieć składa się z Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców znajdującego się przy IPPT PAN w Warszawie oraz Regionalnych Centrów Informacji, utworzonych na uczelniach lub w instytutach badawczych w 10 miastach Polski.

Polska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców:

 • Warszawa - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • Lublin - Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Łódź - Uniwersytet Łódzki
 • Gdańsk - Politechnika Gdańska
 • Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Szczecin - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 • Poznań - Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • Wrocław - Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
 • Kraków - Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii
 • Gliwice - Politechnika Śląska.

 

Mapka Centrów Informacji dla Naukowców EURAXESS w Polce:  

 

 

Do podstawowych zadań Centrum EURAXESS należy:

 • Dostarczanie dokładnych informacji na temat prawnych aspektów przyjazdu i pobytu zagranicznych naukowców (m.in.: formalności wjazdowe, prawo pobytu, istotne wymogi administracyjne).
 • Udzielanie wskazówek i pomocy polskim badaczom pragnącym skorzystać z istniejących możliwości udziału w stypendiach w ramach programów Unii Europejskiej.
 • Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych związanych z europejskimi programami badawczymi, w szczególności: utworzenie bazy ofert pracy, staży, stypendiów, organizowanie oraz informowanie o prelekcjach i konferencjach tematycznie zbieżnych z zakresem działań Centrum.
 • Podtrzymywanie efektywnej współpracy w ramach ośrodków naukowych i badawczych oraz punktów informacyjnych w kraju i zagranicą w celu rozbudowania sieci wymiany informacji związanej z polityką mobilności Komisji Europejskiej oraz zapewnienia liczniejszego polskiego udziału w projektach Programów Ramowych.

 The EURAXESS Services Commitment

 

Odbiorcami Polskiej Sieci Centrów Informacji dla Naukowców EURAXESS są:

 • Zagraniczni naukowcy przyjeżdżający do Polski.
 • Polskie instytucje przyjmujące zagranicznych pracowników naukowo-badawczych, stypendystów i doktorantów.
 • Polscy naukowcy wyjeżdżający na zagraniczne staże i stypendia naukowe.

Polscy naukowcy, pragnący zdobyć doświadczenie naukowe za granicą, uzyskają w Centrum informacje o możliwościach zagranicznych wyjazdów naukowych oraz formalno-administracyjnych kwestiach z nimi związanych.

Polskim instytucjom naukowym, Centra oferują pomoc w zakresie formalno-prawnych kwestii związanych z angażowaniem do prac naukowo-badawczych obcokrajowca, ogłaszania ofert pracy/staży dla zagranicznych naukowców, czy możliwości pozyskania funduszy na stypendia naukowe.

Centra Informacji udzielają przyjeżdżającym do Polski zagranicznym pracownikom badawczo-naukowym praktycznych i formalno-prawnych porad w zakresie wizy, pozwolenia na pobyt i pracę, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, zameldowania, wynajmu mieszkania, kursów językowych, opieki i szkolnictwa dla dzieci oraz innych społeczno-kulturalnych kwestii.

Wszystkie powyższe informacje jak i oferty pracy, staży i stypendiów zarówno na terenie Polski, jak i w innych krajach europejskich, prezentowane są na Polskim Portalu dla Mobilnych Naukowców - http://www.euraxess.pl/

Polska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców należy do EURAXESS - The European Services Network  (wcześniej ERA-MORE European Network of Mobility Centers) - europejskiej sieci skupiającej ponad 200 Centrów Informacji w 35 krajach, utworzonej z inicjatywy Komisji Europejskiej w celu wsparcia mobilności naukowców w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Sieć oferuje pomoc naukowcom i instytucjom badawczym na temat:

 • stypendiów lub ofert pracy,
 • wiz, pobytu i zatrudnienia,
 • ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • polityki naukowej danego kraju.

 

EURAXESS - Researchers in Motion (poprzednio Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców) -  https://euraxess.ec.europa.eu/

EURAXESS Jobs - zawiera oferty pracy, stypendia i granty dla naukowców. Umożliwia zamieszczanie CV naukowców w bazie, umieszczanie ofert pracy, stypendiów dla naukowców przez instytucje badawcze.

EURAXESS Services - sieć Centrów Informacji dla Mobilnych Naukowców.

EURAXESS Rights - dostęp do Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

EURAXESS Links - informacje dla europejskich naukowców pracujących w USA, Japonii.