Wspieranie polityki ICT

Celem Programu na rzecz Wspierania Polityki dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information and Communication Technologies - Policy Support Programme ICT-PSP) jest wsparcie działań zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w gospodarce oraz pobudzenie innowacyjności poprzez zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te technologie.

Typy zaplanowanych w Programie działań:

Związane z jednolitą europejską przestrzenią informacyjną:

  • zapewnienie łatwego dostępu do usług opartych na ICT oraz tworzenie warunków dla szybkiej i właściwej realizacji konwergencji komunikacji i usług cyfrowych, przy zapewnieniu interoperacyjności i bezpieczeństwa;
  • poprawa warunków rozwoju zawartości cyfrowej ze szczególnym naciskiem na wielojęzyczność i różnorodność kulturową;
  • monitorowanie europejskiego społeczeństwa informacyjnego poprzez gromadzenie danych i analizę rozwoju, dostępności oraz korzystania z usług komunikacji cyfrowej, w tym Internetu, dostępu do połączeń szerokopasmowych oraz zawartości i usług.

Związane z innowacjami poprzez szersze stosowanie oraz inwestycje w ICT:

  • promowanie innowacji w procesach, usługach i produktach, których istnienie umożliwiają ICT, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz usługach publicznych;
  • umożliwianie interakcji publicznych i prywatnych oraz partnerstwa na rzecz przyśpieszenia innowacji oraz inwestycji w ICT;
  • promowanie możliwości i korzyści, jakie ICT oferują obywatelom i podmiotom gospodarczym oraz zachęcanie do debaty na poziomie europejskim na temat tendencji w ICT.

Związane z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym oraz bardziej skutecznych i wydajnych usług w dziedzinach zainteresowania publicznego, a także z poprawą jakości życia:

  • zwiększenie dostępności ICT oraz umiejętności ich wykorzystywania, wzmacnianie zaufania, jak również wspieranie użytkowania ICT, w szczególności w odniesieniu do prywatności;
  • poprawa jakości, skuteczności i dostępności usług elektronicznych w dziedzinach zainteresowania publicznego, w tym interoperacyjnych, ogólnoeuropejskich lub transgranicznych usług publicznych oraz tworzenie elementów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i rozpowszechniania dobrych praktyk.

 

Program jest adresowany do europejskiego przemysłu z sektora ICT, innowacyjnych MŚP oraz administracji publicznej. Mogą w nim uczestniczyć jednostki z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Bałkanów Zachodnich.

 

Role Krajowych Punktów Kontaktowych dla Programu pełnią:

  • Pani Małgorzata Gliniecka, KPK Programów Badawczych UE, ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa, tel. (022) 828 74 83;
  • Pan Łukasz Nikitin, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", ul. Prądnicka 4/15, 30-002 Kraków, tel. (012) 633 32 53.

Źródło: "Wspieranie polityki ICT" - Komponent Programu "Konkurencyjność i Innowacje", Wiadomości KPK - Granty Europejskie.

Więcej informacji na stronie internetowej Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji  (CIP) oraz na  polskiej stronie Programu CIP.