Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji - CIP

 

 The Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP

Konkurencyjność i innowacja w Europie będzie wspierana nie tylko przez 7.PR na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, ale również przez program CIP. Program CIP skupi we wspólnych ramach określone wspólnotowe programy wsparcia oraz odpowiednie części innych wspólnotowych programów w dziedzinach o decydującym znaczeniu dla poprawy europejskiej wydajności, możliwości innowacyjnych i trwałego wzrostu, zwracając zarazem uwagę na związane z nimi kwestie dotyczące środowiska.

Program CIP będzie zajmował się zarówno technologicznymi, jak i poza technologicznymi aspektami innowacji. W odniesieniu do innowacji technologicznej skoncentruje się on na niższych poziomach procesu badawczego i innowacyjnego. W szczególności będzie on promował usługi wspierania innowacji dla transferu i wykorzystania technologii, projekty na rzecz wdrożenia oraz rynkowego wykorzystania nowych technologii w takich dziedzinach jak technologie informacyjne i komunikacyjne ICT, energia i ochrona środowiska, jak również rozwój i koordynację krajowych i regionalnych programów i polityk w zkresie innowacji. Program poprawi również osiągalność i dostęp innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania, między innymi badań i rozwoju oraz działań innowacyjnych, program będzie promował udział małych i średnich przedsiębiorstw w 7.PR.

Program CIP  składa się z konkretnych podprogramów:

  • programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji - Entrepreneurship and Innovation Programme,
  • programu wsparcia polityki dotyczącej technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT Policy Support Programme,
  • programu na rzecz Inteligentnej Energii dla Europy - Inteligent Energy Europe Programme - IEE.

 

 

 

Szczegółowe informacje odnosnie programu znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/enterprise/cip/index_en.htm

 

Oficjalna, polska strona Programu CIP - http://www.cip.gov.pl/

 

Decyzja Nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013).