Program EUROSTARS

Program EUROSTARS realizowany jest w ramach międzyrządowej inicjatywy EUREKA w celu zwiększenia konkurencyjności Europy poprzez wsparcie dla przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni prowadzących ogólnoeuropejskie projekty rozwoju innowacyjnych produktów, procesów i usług. EUROSTARS skupia się na dostarczaniu funduszy dla MŚP prowadzacych działalność badawczo-rozwojową. W ramach programu oferowane jest finansowanie ze środków krajowych w celu wsparcia prowadzących działalność badawczo-rozwojową MŚP, które realizują międzynarodowe projekty badawcze w ramach współpracy. W programie uczestniczy 27 państw, a łączny budżet szacuje się na 400 mln euro.

Kto może się ubiegać?

MŚP z państw uczestniczących będą mogły ubiegać się o przyznanie finansowania. Docelowo w okresie najbliższych lat planuje się 600 projektów. Uczestniczące państwa to: Austria, Belgia, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Turcja.

Jakich działań dotyczy wsparcie?

Badania prowadzone przez MŚP wspierane są w ramach EUROSTARS poprzez finansowanie pozwalające takim MŚP konkurować w skali międzynarodowej oraz uzyskać pozycję lidera w danej dziedzinie działalności.

Jak to działa?

Program EUROSTARS kierowany jest do MŚP prowadzących działalność badawczo-rozwojową, które chcą nawiązać międzynarodową współpracę. Projekty powinny być inicjowane i prowadzone przez jedno z takich MŚP. W projekcie powinien uczestniczyć co najmniej jeden partner z innego państwa członkowskiego EUROSTARS, a jego realizacja nie powinna trwać dłużej niż 3 lata. W ciągu dwóch lat od zakończenia, produkt badań powinien być gotowy do wprowadzenia na rynek.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.eurostars-eureka.eu/

Źródło: "MŚP w 7.PR: Przewodnik"