Badania na rzecz MŚP

Badania na rzecz MŚP służą wspieraniu niewielkich grup innowacyjnych MŚP w rozwiązywaniu problemów technologicznych oraz zdobywaniu know how w dziedzinie technologii. Projekty odpowiadać muszą ogółowi potrzeb w zakresie przedsiębiorczości i innowacji, jakie mają MŚP, uzyskujące możliwość podzlecania badań wykonawcom BRT w celu zdobycia niezbędnej wiedzy technologicznej. Projekty te musi cechować wyraźny potencjał eksploatacyjny oraz korzyści ekonomiczne dla zainteresowanych MŚP.

Kto może się ubiegać?

MŚP, które chcą "nabyć" badania zlecając ich przeprowadzenie na zewnątrz, takie jak MŚP działające na poziomie niskich i średnich technologii, o niewielkim potencjale badawczym lub nie posiadające go w ogóle, albo MŚP wymagające intensywnych badań naukowych, które muszą zlecać ich przeprowadzenie podmiotom zewnętrznym w celu uzupełnienia swego podstawowego potencjału badawczego. Projekty mają wytwarzać nową wiedzę lub wyniki o pewnym potencjale w zakresie udoskonalania lub tworzenia nowych produktów, procesów lub usług uczestniczących MŚP.

 Których działań dotyczy wsparcie?

W ramach poszczególnych projektów programu "Badania na rzecz MŚP" MŚP otrzymają wsparcie w zakresie:

 • badań i rozwoju technologii,
 • działań demonstracyjnych,
 • innych działań, które ułatwiają wdrożenie wyników w MŚP, w szczególności są to działania z zakresu szkolenia i upowszechniania,
 • działań w zakresie zarządzania.

Jak to działa?

W 7 PR utrzymana została wiodąca zasada systemu finansowania "Badań na rzecz MŚP" (dawniej: badania realizowane w ramach współpracy), tj. wzmacnianie innowacyjnych możliwości MŚP prowadzących do rozwoju nowych produktów i rynków poprzez zakup nowej wiedzy od instytucji najbardziej odpowiednich do przeprowadzania badań. Uczestniczące MŚP są bezpośrednimi beneficjentami projektu. Inwestują one w projekt BRT i zlecają większość działań w zakresie badań i demonstracji wykonawcom BRT. W zamian otrzymują know how w dziedzinie technologii, potrzebne do opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących produktów, systemów, procesów czy usług. "Badania na rzecz MŚP" cechuje podejście oddolne - projety mogą dotyczyć dowolnego tematu badań z wszystkich dziedzin nauki i technologii.

Co obejmuje finansowanie?

Wspólnota Europejska udzieli finansowego wsparcia dla projektu, które pokrywać będzie jedynie część łącznych kosztów, W związku z tym, MŚP będą musiały wnieść do projektu własne środki, pieniężne lub rzeczowe. Wkład Wspólnoty zakłada pułapy wysokości finansowania dla poszczególnych działań:

 • Działania z zakresu badań i rozwoju technologicznego - maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Natomiast w przypadku MŚP, organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół średnich i placówek szkolnictwa wyższego oraz organizacji badawczych - maksymalnie 75%.
 • Działania w zakresie demostracji - maksymalnie 50%.
 • Zarządzanie i inne działania - maksymalnie 100%.

 Jak utworzyć konsorcjum w ramach "Badań na rzecz MŚP"?

Projekty przeznaczone są dla uczestników mieszczących się w następujących kategoriach:

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa -  co najmniej 3 niezależne MŚP mające siedzibę w 3 różnych państwach członkowskich bądź państwach stowarzyszonych.
 • Wykonawcy BRT - co najmniej 2 wykonawców BRT, którzy muszą być niezależni od wszelkich pozostałych uczestników oraz mogą pochodzić z dowolnego państwa. Do przykładowych wykonawców BRT zalicza się uczelnie, organizacje badawcze i przedsiębiorstwa przemysłowe, w tym MŚP prowadzące badania naukowe.

Oprócz tego uczestnikami mogą być inne przedsiębiorstwa i użytkownicy końcowi, którzy wniosą określony wkład w realizację projektu. Również oni muszą byc niezależni od pozostałych uczestników.

Zalecenia dotyczące zasobów i okresu realizacji:

 • Konsorcjum powinno tworzyć od 5 do 10 uczestników. Całkowity budżet projektu powinien mieścić się w przedziale między 0,5 mln euro a 1,5 mln euro, zas okres realizacji projetu powienien wynosić od 1 roku do 2 lat. W przypadku niesełnienia tych zaleceń wymagane jest uzasadnienie.

Podejmowanie decyzji, koordynacja projektu oraz umowa konsorcjum:

 • Sposób zarządzania i podejmowania decyzji w ramach projektu powinien być dostosowany do rzeczywistych potrzeb pod względem skali i kompleksowości. Konsorcjum musi dopilnować, aby żadna podejmowana decyzja nie kłóciła się ze zbiorowym interesem uczestniczących MŚP.  

Prawa własności intelektualnej (IPR):

 • Konsorcjum już na etapie wniosku musi przedstawić jasne i wystarczające zasady dotyczące sposobu wzajemnego uzgodnienia poprzez uczestników kwestii własności praw własności intelektualnej i praw użytkowania. Konsorcjum może zdecydować o przyjęciu schematu domyślnego, w myśl którego całość praw własności do wszystkich wyników projektów (nowa wiedza) i praw własności intelektualnej przysługuje MŚP.

 

Źródło: "MŚP w 7 PR: Przewodnik"