Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP

Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP mają na celu opracowywanie technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla większej liczby MŚP w określonych sektorach przemysłu lub segmentach łańcucha wartości - w ramach badań, które nie mieszczą się w programie "Badania na rzecz MŚP". W tym przypadku zakres projektów może np. obejmować tworzenie i spełnianie europejskich norm i standardów,a także przestrzeganie wymogów prawnych w obszarach takich jak zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska. Projekty muszą być inicjowane przez stowarzyszenia MŚP, którym dana jest możliwość podzlecania badań wykonawcom BRT, w celu zdobycia wiedzy technologicznej niezbędnej dla członków takich stowarzyszeń. Projekty te musi cechować wyraźny potencjał eksploatacyjny oraz korzyści ekonomiczne dla członków uczestniczących w nich stowarzyszeń MŚP.

Kto może się ubiegać?

Stowarzyszenia MŚP, zwykle najlepiej potrafiące stwierdzić obecność oraz dokonać oceny problemów technicznych, jakie napotykają ich członkowie. 

Których działań dotyczy wsparcie?

Należy skoncentrować się na wzmocnieniu konkurencyjności MŚP i poprawie konkurencyjności przemysłu w całej Unii Europejskiej. Dlatego w szczególności należy zwrócić uwagę na efekt ekonomiczny, jaki osiągnięte rezultaty będą mieć dla uczestniczących MŚP. Kluczowe znaczenie dla procesu oceny będzie mieć plan konsorcjum dotyczący upowszechniania wyników projektu.

Wzmocnienie konkurencyjności uczestników wymaga podejścia kompleksowego, uwzględniającego wiele różnych aspektów. W ramach każdego projektu "Badań na rzecz stowarzyszeń MŚP" wspierane będą w nastepujący sposób:

  • Działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego (BRT) stanowią trzon projektu, a zasadniczy wkład w jego realizację wnoszą wykonawcy BRT.
  • Działania w zakresie demonstracji mają na celu wykazanie rentowności nowych technologii oferujących potencjalne korzyści ekonomiczne, a których bezpośrednie wprowadzenie na rynek nie jest możliwe.
  • Inne działania, zwłaszcza z zakresu szkolenia i upowszechniania, ułatwiają wdrożenie wyników przez stowarzyszenia MŚP oraz ich członków.
  • Projekty obejmują działania mające na celu skuteczne upowszechnianie wyników badań wśród członków "Badań na rzecz stowarzyszeń MŚP", a w stosownych przypadkach także na szerszą skalę.

Jak to działa?

W 7 PR utrzymana została wiodąca zasada systemu finansowania "Badań na rzecz stowarzyszeń MŚP", tj. wzmacnianie potencjału innowacyjnego MŚP, prowadzące do rozwoju nowych produktów i rynków, poprzez zakup nowej wiedzy od instytucji najlepiej predysponowanych do prowadzenia badań.

Co obejmuje finansowanie?

Wspólnota Europejska udzieli finansowego wsparcia dla projektu, które pokrywać będzie jedynie część łącznych kosztów. W związku z tym, stowarzyszenia MŚP będą musiały wnieść do projektu środki własne lub finansowe. Wkład Wspólnoty zakłada pułapy wysokości finansowania dla poszczególnych działań:

  • Działania z zakresu badań i rozwoju technologicznego - maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych. Natomiast MŚP, organy publiczne o charakterze niezarobkowym, szkoły średnie i placówki szkolnictwa wyższego oraz organizacje badawcze mogą otrzymać wkład w wysokości do 75%. Stowarzyszenia MŚP spełniające którykolwiek z powyższych warunków kwalifikują się do wyższego wskaźnika finansowania.
  • Działania w zakresie demonstracji - maksymalnie 50%.
  • Zarządzanie i inne działania - maksymalnie 100%.

Jak utworzyć konsorcjum w ramach "Badań na rzecz stowarzyszeń MŚP"?

Projekty w ramach "Badań na rzecz stowarzyszeń MŚP" przeznaczone są dla uczestników mieszczących się w następujących kategoriach:

  • Co najmniej 3 niezależne stowarzyszenia/grupy MŚP mające siedzibę w 3 różnych państwach członkowskich bądź stowarzyszonych, lub 1 europejskie stowarzyszenie/grupa MŚP. Stowarzyszenia/grupy MŚP to podmioty mające osobowość prawną, składające się w większości z MŚP i reprezentujące ich interesy.
  • Wykonawcy BRT - co namniej 2 wykonawców BRT, którzy muszą być niezależni od wszelkich pozostałych uczestników oraz mogą pochodzić z dowolnego państwa. Do przykładowych wykonawców BRT zalicza się uczelnie, organizacje badawcze i przedsiębiorstwa, w tym również MŚP prowadzące badania naukowe.
  • Oprócz tego uczestnikami mogą być inne przedsiębiorstwa i użytkownicy końcowi ( w tym także MŚP), którzy wniosą określony wkład w realizację projektu. Również oni muszą być niezależni od pozostałych uczestników.

W projekcie uczestniczyć musi ponadto pewna ograniczona liczba indywidualnych MŚP (2-5). Wymóg ten ma zagwarantować, że wyniki projektu będą stanowiły odpowiedź na potrzeby MŚP oraz będzie z nich mogło korzystać wiele MŚP.

Zalecenia dotyczące zasobów i okresu realizacji:

Konsorcjum powinno tworzyć od 10 do 15 uczestników. Dodatkowo liczebność grupy użytkowników końcowych MŚP powinna być ograniczona do 2-5 członków. Całkowity budżet projektu powinien mieścić się w przedziale między 1,5 mln euro a 4 mln euro, zaś okres realizacji projektu powienien wynosić od 2 do 3 lat. W przypadku niespełnienia tych zaleceń wymagane jest uzasadnienie.

Podejmowanie decyzji, koordynacja projektu oraz umowa konsorcjum:

Sposób zarządzania i podejmowania decyzji w ramach projektu powinien być dostosowany do rzeczywistych potrzeb pod względem skali i kompleksowości. Konsorcjum musi dopilnować, aby żadna podejmowana decyzja nie kłóciła się ze zbiorowym interesem stowarzyszeń MŚP.

Prawa własności intelektualnej:

Konsorcjum już na etapie wniosku musi przedstawić jasne i wystarczające zasady dotyczace sposobu wzajemnego uzgodnienia przez uczestników kwestii praw własności intelektualnej i praw użytkowania. Konsorcjum może zdecydować o przyjęciu schematu domyślnego, w myśl którego całość praw własności do wszystkich wyników projektów (nowa wiedza) i praw własności intelektualnej przysługuje stowarzyszeniom MŚP.

 

Źródło: "MŚP w 7 PR:Przewodnik"