Ryczałt na koszty pośrednie w projektach 7 Programu Ramowego

Komisja Europejska postanowiła utrzymać przejściową zryczałtowaną stawkę kosztów pośrednich w projektach 7 Programu Ramowego na poziomie 60%. Koszty pośrednie mogą być rozliczane jako ryczałt według stawki ustalonej przez Komisję Europejską, są liczone jako procent od poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa (subcontracting).