Ogólnie o 7 Programie Ramowym

Co to jest 7 PR?

Programy Ramowe są głównym instrumentem finansowym Unii Europejskiej wspierającym prace badawczo-rozwojowe obejmujące prawie wszystkie dziedziny naukowe. Komisja Europejska przedstawia Programy Ramowe, które są zatwierdzone przez Radę oraz Parlament Europejski zgodnie z procedurą współdecyzji. 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego jest największym unijnym instrumentem finansowania badań w latach 2007-2013.

Jakie są różnice między 7 PR a wcześniejszymi Programami Ramowymi?

Chociaż 7 Program Ramowy bazuje na osiągnięciach wcześniejszych programów nie będzie on jednak tylko kolejnym programem. Obszary tematyczne, organizacja, instrumenty wdrażania i zarządzania tego programu zaplanowano tak, aby stanowiły decydujący wkład w odnowioną strategię lizbońską.

Nowe elementy 7 PR to:

 • Nacisk na tematy a nie "instrumenty" badań.
 • Znacznie uproszczony sposób działania.
 • Koncentracja na badaniach wychodzących naprzeciw potrzebom przemysłu europejskiego poprzez działalność Platform Technologicznych i nowych wspólnych inicjatyw technologicznych.
 • Utworzenie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, finansującej najlepsze osiągnięcia europejskiej nauki.
 • Integracja współpracy międzynarodowej we wszystkich czterech programach szczegółowych.
 • Tworzenie Regionów Wiedzy.
 • Mechanizm finansowego podziału ryzyka sprzyjający prywatnym inwestycjom w badania.

Jak jest skonstruowany 7 PR?

7 Program Ramowy (2007-2013) składa się z następujących programów szczegółowych:

 - COOPERATION (WSPÓŁPRACA) - wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych:

 • Zdrowie
 • Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne
 • Energia
 • Środowisko (w tym zmiany klimatu)
 • Transport (w tym aeronautyka)
 • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
 • Przestrzeń kosmiczna
 • Bezpieczeństwo

- IDEAS (POMYSŁY) - wspieranie badań inicjowanych przez naukowców we wszystkich dziedzinach wiedzy.

- PEOPLE (LUDZIE) - ilościowe i jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

- CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI) - wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji:

 • Infrastruktury badawcze
 • Badania na rzecz MŚP
 • Regiony wiedzy
 • Nauka w społeczeństwie
 • Spójny rozwój polityk badawczych
 • Działania w zakresie współpracy międzynarodowej

7 Program Ramowy uzupełnia także program obejmujący badania nuklearne EURATOM i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).

Co to są zaproszenia do składania wniosków (Call Fiche)?

Proces konkursowy jest inicjowany przez zaproszenie. Zaproszenia do składania wniosków dotyczą składania propozycji projektów w odnośnej dziedzinie programu do określonej daty. Wymogi są bardzo szczegółowo określone w zaproszeniach. Wnioski nie spełniające wymogów zostaną wykluczone. Zaproszenie i wszystkie dokumenty z nim związane są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronach serwisu Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

Czy działania Marie Curie będą kontynuowane, w jakim zakresie?

Działania Marie Curie (wymiany, stypendia promujące mobilność naukowców) będą realizowane w 7 PR w ramach programu LUDZIE (PEOPLE). Celem tego programu jest wspieranie kształcenia, mobilności i rozwoju kariery naukowców.

Co to są programy prac (Work Programme)?

Indywidualne programy prac stanowią szczegółowe plany dotyczące realizacji poszczególnych programów, tematów badawczych i innych działań objętych 7 PR. Programy prac określają specyficzne techniczne, gospodarcze i społeczne cele każdego działania, zapewniając szerokie zaplecze i szczegółową zawartość techniczną. Programy prac stanowią "mapę drogową" planowanych zaproszeń do składania wniosków. Dla każdego zaproszenia wskazują one również dostępne instrumenty oraz kryteria ewaluacji, które będą stosowane. Zrozumienie zasad kierujących programem prac jest niezbędne w celu przygotowania dobrego wniosku.

Kto może uczestniczyć w projektach 7 PR?

Przeznaczeniem 7 Programu Ramowego jest wspieranie uczestników wywodzących się z szerokiej gamy środowisk - od uczelni wyższych, poprzez organy publiczne, małe i średnie przedsiębiorstwa i naukowców:

 • Przedsiębiorstwa prywatne - takie jak małe i średnie przedsiębiorstwa, prywatne instytuty badawcze i inni uczestnicy przemysłowi.
 • Organizacje publiczne - publiczne uczelnie, władze regionalne, publiczne organizacje badawcze.
 • Indywidualni naukowcy - z sektora publicznego i prywatnego.
 • Naukowcy i organizacje spoza Unii Europejskiej - z krajów kandydujących, państw stowarzyszonych, krajów rozwijających się, wschodzących gospodarek oraz krajów uprzemysłowionych.

Kwalifikujące się kraje do uczestnictwa w 7 PR:

 • Państwa członkowskie - UE - 27.
 • Państwa stowarzyszone - posiadające umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, zawierające zapisy o wkładzie finansowym do budżetu programu ramowego.
 • Państwa kandydujące - w danym momencie uznawane za kandydatów do przystąpienia do UE.
 • Państwa trzecie - udział organizacji i osób indywidualnych posiadających siedzibę w krajach, które nie są państwami członkowskimi, kandydującymi lub stowarzyszonymi powinien być również uzasadniony zwiększeniem wkładu wniesionego w realizację celów 7 PR.

 Jaką rolę odgrywa koordynator?

Koordynator reprezentuje wobec Komisji Europejskiej sieć partnerów realizujących projekt. Z reguły to on przygotowuje i wysyła wniosek, prowadzi negocjacje, załatwia formalności. Jest łącznikiem między KE a pozostałymi wykonawcami – uwagi i zapytanie kierować należy do urzędników w Brukseli za jego pośrednictwem. Koordynator odpowiada za całościowe przygotowanie raportów, zarządzanie projektem, dysponuje zaliczkami pieniężnymi, których udziela Komisja.