Programy MNiSW: Ideas Plus, Index Plus, Iuventus Plus

Nowe programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to szansa dla najlepszych naukowców. Informacje o konkursach znajdą Państwo na stronie MNiSW.

Celem programu Ideas Plus jest wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (Program IDEAS 7 Programu Ramowego): http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/ideas-plus/

Celem programu Index Plus jest finansowe wparcie przedsięwzięć mających na celu umiędzynarodowienie i unowocześnienie polskich wydawnictw: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/index-plus/

Zadaniem programu Iuventus Plus jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wyróżniających się młodych naukowców, których wyniki są publikowane w najlepszych światowych czasopismach objętych wykazem Journal Citation Reports (JCR) lub ERIH: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/iuventus-plus/

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to finansowanie projektów z zakresu humanistyki: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/