Mobilność Plus

"Celem programu pt. „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki."

W ramach programu finansowanie przeznaczone jest na pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym (kwoty zryczałtowane - na pobyt i badania/prace rozwojowe uczestnika programu, pobyt małżonka uczestnika programu, pobyt niepełnoletnich dzieci uczestnika programu oraz na podróż).

"Uczestnikiem programu może być:
1) młody naukowiec, zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący:
a) pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)), albo
b) pracownikiem naukowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), albo
c) pracownikiem naukowym lub badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092);
2) uczestnik studiów doktoranckich."

 

Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin naukowych.

 

Szczegółowe informacje o programie, wniosek, ogłoszenie o konkursie znajdują się na stronie MNiSW: 

http://www.nauka.gov.pl/mobilnosc-plus/