Struktura i budżet


COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych:

  • Zdrowie,
  • Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia,
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne,
  • Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne,
  • Energia,
  • Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi),
  • Transport (łącznie z aeronautyką),
  • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,
  • Przestrzeń kosmiczna,
  • Bezpieczeństwo.

 

IDEAS (POMYSŁY)

Program będzie wspierał badania znajdujące się na granicy wiedzy (frontier research) inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki.

 

PEOPLE (LUDZIE)

Celem programu jest ilościowe i jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

Program ma na celu wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej.

JOINT RESEARCH CENTRE (WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE) JRC

7 PR będzie wspierał działania naukowe i technologiczne prowadzone przez JRC nie należące do obszaru badań jądrowych. JRC uzupełnia działania prowadzone przez w państwach członkowskich związane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, zwłaszcza w przemyśle, rolnictwie i edukacji, ochronie środowiska.

EURATOM

Program ma na celu wspieranie działań badawczo-szkoleniowych z zakresu energetyki jądrowej.

  

BUDŻET 7 PR na lata 2007-2013

 

Program Szczegółowy

Budżet w mln euro

COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

32 413

1. Zdrowie

6 100

2. Żywność

1 935

3. Technologie informacyjne

9 050

4. Nanonauki

3 475

5. Energia

2 350

6. Środowisko

1 890

7. Transport

4 160

8. Nauki społeczno-ekonomiczne

   623

9. Przestrzeń Kosmiczna

1 430

10. Bezpieczeństwo

1 400

IDEAS (POMYSŁY)

7 510

PEOPLE (LUDZIE)

4 750

CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

4 097

1. Infrastruktury badawcze

1 715

2. Badania na rzecz MŚP

1 336

3. Regiony wiedzy

   126

4. Potencjał badawczy

   340

5. Nauka w społeczeństwie

   330

6. Spójny rozwój polityk badawczych

     70

7. Współpraca międzynarodowa

   180

Nienuklearne działania JRC

1 751

Budżet 7 PR

50 521

EURATOM

2 751