Programy NCN

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą, której celem jest wspieranie działalności naukowej obejmującej badania podstawowe nie skierowane na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie. wa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

 

Typy konkursów:

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 

 

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 

 

PRELUDIUM BIS - konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

 

SONATINA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. 

 

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.


HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.


MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.


SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

 

MINIATURA - konkurs na pojedyncze działania naukowe.

 

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.


FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

 

TANGO - konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

 

POLONEZ - konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

 

BEETHOVEN CLASSIC - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

 

BEETHOVEN LIFE - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk o życiu, realizowane przez zespoły poslko-niemieckie.

 

DAINA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez polskie i litewskie zespoły badawcze, organizowane przez NCN i Research Council of Lithuania (RCL). Wniosek musi obejmować badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN.

 

UWERTURA - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

 

Dioscuri - konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. 

 

SHENG - konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze.

 

MOZART - konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze, w ramach którego można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z realizacją projektów.

 

ALPHORN - konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze.

 

CEUS-UNISONO - konkurs na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski. 

 

SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 - konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19, celem poszerzenia wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

 

ALPHORN-COVID-19 - międzynarodowy konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej poświęcone badaniom nad COVID-19. 

 

Inne konkursy:

ASPERA – PER ASPERA AD ASTRA na projekty badawcze z zakresu astrofizyki cząstek: 

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-06-18-konkurs-aspera

 

Hera JRP „Cultural Encounters” na projekty z zakresu nauk humanistycznych:

 http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/konkurs-hera

 

Narodowe Centrum Nauki: 

http://www.ncn.gov.pl/