Pierwsze konkursy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwsze konkursy na finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • Jednostki naukowe, konsorcja oraz sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 • centra naukowo-przemysłowe;
 • centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • biblioteki naukowe;
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone w pkt 1-8.
 • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby fizyczne;

Konkursy ogłoszone przez NCN zostały rozpisane w czterech kategoriach:

 1. finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 2. finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 3. finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 4. finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych.

Wnioski będą oceniane przez ekspertów w ramach 25 paneli tematycznych, przydzielonych do 3 głównych działów:

 1. Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
 2. Nauki Ścisłe i Techniczne
 3. Nauki o Życiu

Wnioski można składać do 17 czerwca 2011 r.

Szczegółowe informacje na temat trybu i warunków składania wniosków dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.