7 Program Ramowy (MŚP)

7 Program Ramowy wspiera finansowo ponadnarodowe badania na rzecz i prowadzone przez MŚP pragnące wprowadzać innowacje i poprawiać swoją konkurencyjność, poprzez większe inwestycje w działania badawcze w celu zdobycia nowej wiedzy na rzecz wzrostu w europejskiej gospodarce opartej na wiedzy. Cztery programy szczegółowe stanowią główne segmenty tworzące 7 PR, a trzy z nich mają bezpośrednie znaczenie dla MŚP. Są to: program Współpraca (Cooperation) promujący badania realizowane w ramach współpracy, program Ludzie (People) rozwijający potencjał ludzki, oraz program Możliwości (Capacities) wzmacniający potencjał badawczy. W 7 PR może brać udział każda firma, ośrodek badawczy, organizacja lub osoba prawnie zarejestrowana w dowolnym państwie. Uczestniczyć mogą też MŚP oraz stowarzyszenia i grupy MŚP - pod warunkiem, że spełnione zostały minimalne warunki sformułowane w Zasadach Uczestnictwa w 7 PR. Dla celów 7 PR, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zostać podzielone na dwie szerokie kategorie, tzn. MŚP prowadzące badania naukowe, które mają możliwość prowadzić badania własne oraz MŚP nabywające badania naukowe, które muszą zlecać badania uniwersytetowi lub ośrodkowi badawczemu. 

 Główne inicjatywy na rzecz MŚP w ramach 7 Programu Ramowego:

 

  • Program Współpraca - 10 obszarów tematycznych (dla MŚP prowadzących badania naukowe),
  • Program Ludzie - Ścieżki współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem (Industry-Academia Partnerships and Pathways - IAPP) oraz Kształcenie początkowe naukowców (Initial Training Networks - ITN), (dla MŚP prowadzących badania naukowe),
  • Program Możliwości - Prace badawcze na rzecz MŚP (Badania na rzecz MŚP, Badania na rzecz izb gospodarczych i stowarzyszeń MŚP), (MŚP nabywające badania naukowe).

SME TechWeb oferuje szeroki zakres informacji dla MŚP, które chcą uczestniczyć w badaniach prowadzonych w UE:
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm

Informacje na temat europejskich programów i inicjatyw skierowanych do MŚP:
http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm

Program Eurostars - dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą:
http://www.eurostars-eureka.eu/

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP):
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

7. Program Ramowy, serwis CORDIS:
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

 

Jak pozyskać fundusze z 7. Programu Ramowego? Poradnik przedsiębiorcy - plik pdf.

 

Źródło: "MŚP w 7.PR - przewodnik"