Struktura H2020

CZĘŚĆ I. Priorytet „Doskonała baza naukowa”
Celem tego priorytetu jest wzmocnienie jakości bazy naukowej UE, jej rozszerzenie oraz konsolidacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA) w celu zwiększenia konkurencyjności systemu badań naukowych i innowacji UE w skali globalnej.

 • Wspieranie badań pionierskich poprzez działalność Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC grants).
 • Wspieranie badań naukowych w dziedzinie przyszłych i powstających technologii (Future and Emerging Technologies).
 • Wspieranie rozwoju umiejętności, szkoleń i kariery zawodowej poprzez działania Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Wspieranie europejskich infrastruktur badawczych, w tym e-infrastruktur.

 

CZĘŚĆ II. Priorytet „Wiodąca pozycja w przemyśle”
Priorytet ten ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zapewnią podstawy działania przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą innowacyjnym europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) przeobrazić się w firmy wiodące na rynku światowym.

 • Wzmocnienie wiodącej pozycji Europy w przemyśle poprzez badania naukowe, rozwój technologiczny, wdrożenia i innowacje w dziedzinie: technologie informacyjne i komunikacyjne; nanotechnologie; nowoczesne materiały; biotechnologia; nowoczesne procesy wytwarzania i przetwarzania; przestrzeń kosmiczna.
 • Ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka związanego z inwestowaniem w badania naukowe i innowacje (Access to Risk Finance).
 • Wsparcie rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). 

 

CZĘŚĆ III. Priorytet „Wyzwania Społeczne”
Priorytet ten stanowi bezpośrednią reakcję na obszary polityki i wyzwania społeczne, które są określone w strategii „Europa 2020”.
„Wszystkie działania są realizowane z zastosowaniem podejścia zorientowanego na wyzwania, które może obejmować badania podstawowe, badania stosowane, transfer wiedzy lub innowacje,
oraz skupiają się na priorytetach polityki, bez dokonywania uprzednio dokładnego wyboru technologii czy rozwiązań, które należy opracować.”

 • Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.
 • Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka.
 • Bezpieczna, czysta i efektywna energia.
 • Inteligentny, zielony i zintegrowany transport.
 • Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce.
 • Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa.
 • Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli. 

 

CZĘŚĆ IV. Cel szczegółowy „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa”
Działanie ma wspierać pełne wykorzystanie potencjału europejskiej puli talentów oraz zadbać o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko upowszechniane w całej Unii Europejskiej zgodnie z zasadą doskonałości.

Wprowadzenie instrumentów wychodzących naprzeciw krajom i regionom o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym:

 • ERA Chairs – polega na finansowaniu kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale badawczym, która pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy,
 • teaming – utworzenie nowych lub znaczące wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w słabiej rozwiniętych regionach Europy,
 • twinning – opiera się na wzmocnieniu określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej, jednostkami naukowymi .


CZĘŚĆ V. Cel szczegółowy „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”
Celem działania jest zbudowanie skutecznej współpracy między środowiskiem naukowym a społeczeństwem, przyciągnięcie nowych talentów do działalności naukowej oraz powiązanie doskonałości naukowej ze świadomością i odpowiedzialnością społeczną.

 

CZĘŚĆ VI. Działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) nienależące do obszaru badań jądrowych http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

 

CZĘŚĆ VII. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) http://eit.europa.eu/