Budżet H2020


Orientacyjny podział budżetu programu Horyzont 2020: w mln EUR według cen aktualnych

I Doskonała baza naukowa, z czego: 24 441,1
1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 13 094,8
2. Przyszłe i powstające technologie (FET) 2 696,3
3. Działania „Maria Skłodowska-Curie” 6 162
4. Infrastruktura badawcza 2 488

II Wiodąca pozycja w przemyśle, z czego: 17 015,5
1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych (*), (****) 13 557
2. Dostęp do finansowania ryzyka (**) 2 842,3
3. Innowacje w małe i średnie przedsiębiorstwa (***) 616,2

III Wyzwania społeczne, z czego (****) 29 679
1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 7 471,8
2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka 3 851,4
3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia 5 931,2
4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport 6 339,4
5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce 3 081,1
6. Europa w zmieniającym się świecie – Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 1 309,5
7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli 1 694,6

IV Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa 816,5

V Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa 462,2

VI Działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) nienależące do obszaru badań jądrowych 1 902,6

VII Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 2 711,4

OGÓŁEM 77 028,3
 

(*) w tym 7 711 mln EUR na technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), z czego 1 954 mln EUR na technologie fotoniczne oraz mikro- i nanoelektroniczne, 3 851 mln EUR na nanotechnologie, materiały zaawansowane, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, 516 mln EUR na biotechnologię i 1 479 mln EUR na przestrzeń kosmiczną. W rezultacie 5 961 mln EUR zostanie
przeznaczone na wsparcie kluczowych technologii prorozwojowych.

(**) Około 994 mln EUR z tej kwoty może zostać wykorzystane na wdrożenie projektów w ramach strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (planu EPSTE). Z tego około jednej trzeciej może być przeznaczone dla MŚP.

(***) Zgodnie z celem polegającym na przeznaczeniu dla MŚP minimum 20 % połączonych budżetów celów szczegółowych „Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych” i priorytetu „Wyzwania społeczne” minimum 5 % tych połą­czonych budżetów zostanie początkowo przeznaczonych na instrument MŚP. Minimum 7 % połączonych budżetów celów szcze­gółowych „Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych” i priorytetu „Wyzwania społeczne” zostanie przeznaczone na instrument MŚP w wysokości uśrednionej na okres obowiązywania programu „Horyzont 2020”.

(****) Procedura pilotażowa „Szybka ścieżka do innowacji”(FTI) będą finansowane z budżetów celów szczegółowych „Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych” i z odpowiednich celów szczegółowych priorytetu „Wyzwania społecz­ne”.

 

Źródło: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_pl.pdf