Zasady formalne

Zgodnie z zasadami uczestnictwa określonymi w "ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006":

W działaniach programu Horyzont 2020 biorą udział co najmniej trzy podmioty prawne;

  • każdy z podmiotów musi mieć siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym;
  • dwa z podmiotów nie mogą mieć siedziby w tym samym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym;
  • wszystkie trzy podmioty prawne muszą być od siebie niezależne.

Jeżeli jednym z uczestników jest JRC, międzynarodowa organizacja o znaczeniu europejskim lub podmiot utworzony na mocy prawa unijnego, uważa się, że taki podmiot ma siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym innym niż jakiekolwiek państwo członkowskie lub państwo stowarzyszone, w którym siedzibę ma inny uczestnik tego samego działania.

Programy lub plany prac mogą określać dodatkowe warunki odpowiadające szczególnym wymogom polityki lub charakterowi i celom działania, w tym m.in. warunki odnoszące się do liczby uczestników, typu uczestników i siedziby.

Na zasadzie odstępstwa, w przypadku działań w zakresie badań pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, instrumentu MŚP, dotacji na współfinansowanie działania oraz w uzasadnionych przypadkach określonych w programie lub planie prac, minimalnym warunkiem jest udział jednego podmiotu prawnego mającego siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.
Na zasadzie odstępstwa, w przypadku działań koordynacyjnych i wspierających oraz działań w zakresie szkoleń i mobilności, minimalnym warunkiem jest udział jednego podmiotu prawnego.

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_pl.pdf