Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie

Komisja Europejska w ramach programu Horyzont 2020 przyjmuje wnioski na stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. O stypendia moga się ubiegać naukowcy doświadczeni (experienced researcher) to jest osoby posiadające stopień naukowy doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia badawczego (na pełnym etacie, liczone od momentu uzyskania stopnia uprawniającego do otwarcia przewodu doktorskiego).

 

Individual Fellowships - są przeznaczone dla naukowców dowolnej narodowości, nie ma wymogów co do wieku, a główną zasadą jest wykazanie się mobilnością i opracownie wniosku projektowego. 

Szczegółowe wymagania są opisane w dokumentacji konkursowej: Work Programme oraz Guide for Applicants IF. W zależności od rodzaju stypendium można wyjechać do innego kraju UE lub stowarzyszonego, a także poza Europę. Są także stypendia dla naukowców pracujących w krajach trzecich, którzy chcą przyjechać lub powrócić do Europy. A także stypendia dla osób powracających do pracy naukowej po dłuższej przerwie.

 

Wnioski można składać do dnia: 11 września 2014 r., godz. 17:00.

 

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html