Klauzula Informacyjna RODO

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (dalej RPK)
Ul. Doświadczalna 4, 20-280 Lublin
astep@ipan.lublin.pl

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Instytutu Agrofizyki PAN jest możliwy pod adresem: k.kajdrowicz@ipan.lublin.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z dystrybucją informacji o wydarzeniach związanych z programami badawczymi UE oraz o źródłach finansowania badań naukowych i komercjalizacji wiedzy. Czynności te są wykonywane na podstawie zgody osoby zapisującej się do uczestnictwa w organizowanych przez RPK szkoleniach oraz korespondencji kierowanej do RPK dotyczącej ww. działań.

Odbiorcy danych

Dane osobowe nie będą udostępniane krajowym podmiotom przetwarzającym ani innym organizacjom i osobom, które nie są związane z Instytutem Agrofizyki PAN.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane osobowe nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym ani innym podmiotom i osobom w państwach trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania RPK lub do czasu wycofania zgody na ich dalsze przetwarzanie, chyba że przepisy prawa wymagać będą dalszego przechowywania danych.

Prawo dostępu do danych osobowych

Osoby, które przekazały swoje dane osobowe na zasadach określonych w przepisach prawa mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody.

Z ww. żądaniami należy wystąpić do administratora danych w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie tożsamości).

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jest możliwe cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jednakże nie będzie to miało wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przez Administratora do czasu wycofania zgody.

Zgodę można wycofać w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie tożsamości).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji przygotowywanych przez RPK.